دانلود رایگان


مطالعات هنرستان معماری - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحات :196فرمت فایل ها : docفهرست مطالب چکیده: 12مقدمه: 14فصل اول: 16کلیات 161-1-بیان مساله و سوال های تحقیق 18طرح مساله: 182-1-سابقه وظرورت انجام تحقیق 193-1

دانلود رایگان تعداد صفحات :196فرمت فایل ها : doc
فهرست مطالب
چکیده: 12
مقدمه: 14
فصل اول: 16
کلیات 16
1-1-بیان مساله و سوال های تحقیق 18
طرح مساله: 18
2-1-سابقه وظرورت انجام تحقیق 19
3-1 اهداف تحقیق 19
4-1-چه کاربردی از انجام این تحقیق متصور است؟ 21
5-1-روش تحقیق 21
فصل دوم 23
تعاریف و مبانی نظری معماری مدارس 23
1-2-طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری 24
ارائه آموزشهای غیر مستقیم وگروهی با ایجاد کارگاه های جنبی 25
3-1-2-محیط دلپذیر 26
4-1-2-وضوح و خوانایی 26
5-1-2-تنوع 26
طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری دانش آموزان 27
6-1-2-ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت 27
7-1-2-رعایت عوامل زیباشناسی 27
8-1-2-همسازی با اقلیم 28
3-2- شکل گیری محیط های آموزشی در فضای بدون مرز 28
-1-3-2-تعریف فضا 29
2-3-2-فضای بینابین 30
3-3-2-فضای بدون مرز 30
4-3-2-بینابینی در فضای معماری 31
5-3-2-معماری بدون مرز 31
6-3-2-محیط آموزشی 32
7-3-2-قابلیت های محیط آموزشی 32
8-3-2-یادگیری 33
9-3-2-آموزش 33
10-3-2-انعطاف پذیری 34
-سیر تحول مدارس 34
مدارس رایج 35
مفهوم دیوار 35
مدرسه معلم محور 36
مدارس باز 36
مدارس بدون دیوار 37
ارزیابی مدارس باز و بدون دیوار 37
شاخصه های مدرسه بدون مرز در مدارس سنتی ایران 39
2-2-پویایی، حلقه ی گمشده فضاهای آموزشی(3) 39
اهمیت فضاهای آموزشی 39
معماری و فضای آموزشی 40
پویایی ، تعاریف و مفاهیم 43
پویایی در فضاهای آموزشی سنتی : 45
پویایی در نظام آموزشی معاصر : 46
3-2-راهکارهای کالبدی برای تحقق طرح مدرسه پویا: 46
پویایی در حیاط 47
پویایی در دیوار 47
پویایی در راهرو 48
پویایی در کلاس 48
درباره هنرستان 49
-اهداف شاخه تحصیلی 49
زمینه صنعت : 50
-2- (تاریخ تحولات مدارس در ایران –دکتر علیرضا سمیع آذر -1376) 51
2-2-2-دوره سلجوقیان (1188-1030 میلادی) 52
3-2-2-دوره صفویان(1722-1501) 54 (1722-1501) 54
فصل سوم : 59
اقلیم و معماری پایدار : 59
1-3-شرایط اقلیمی د ریای خزر 59
2-3-شناخت الگوهای معماری پایدار 59
3-3-اصول معماری سبز 59
4-3-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی 59
خصوصیات آب وهوایی این کناره به قرار زیر است: 60
بافت شهری: 61
خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی در این منطقه : 61
خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه : 62
نوع مصالح : 62
نیازهای حرارتی 62
راهبردهای طراحی 63
اندازه پنجره ها و سایه بان 65
مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجی 66
2-3-تعریف معماری پایدار 66
3-3-اصول معماری سبز: 67
بام سبز 68
4-3-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی 69
راهکارهای بهینه سازی در ساختمان های آموزشی موجود 70
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آینده 71
فصل چهارم 73
نمونه های داخلی و خارجی 73
نمونه داخلی: 73
1-4-هنرستان هنرهای زیبای اصفهان 73
نمونه خارجی: 73
2-4-دانشگاه زنان ایوا Ewha Campus Center 73
3-4-مدرسه معماری مارنه MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE 73
هنرستان هنرهای زیبا 74
اطلاعات کلی 74
تاریخچه: 75
گوشه ای از امکانات هنرستان هنرهای زیبای اصفهان: 83
شناخت کلی پروژه 86
دانشگاه زنان ایوا 87
اقلیم سئول 88
عکس هوایی 88
سیر کولاسیون: 89
ورودی های بنا 89
ورودی ها و روابط مسیر و فضا (طبقه GL) 89
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه اول (b1) 90
شکل افقی سیرکولاسیون طبقه اول (b1) 90
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه دوم (b2) 91
طبقه دوم (b2) 92
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه سوم (b3) 92
طبقه سوم (b3) 93
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه چهارم (b4) 93
طبقه چهارم (b4) 94
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه پنجم (b5) 95
طبقه پنجم (b5) 95
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه ششم (b6) 96
طبقه ششم (b6) 97
تحلیل احجام و فرم: 97
سلسله مراتب عملکردی 99
تنوع: 100
سادگی: 101
ارتباط پلان با نماها و یا مقاطع 102
تکرار: 102
چگونگی های فضایی 103
فرم های برش یافته 104
فرم های الحاقی 104
تعریف فضا به وسیله عناصر افقی 107
سلسله مراتب دید 108
دیواره های جدا کننده: 110
مصالح و بافت 111
رنگ 112
رنگ قهوه ای کف طبقات اول تا سوم: 113
نورپردازی مصنوعی: 114
نتیجه گیری 115
MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE 117
دید کلی طرح: 118
برنامه طرح : 119
پاسخگویی طرح: 120
سازماندهی و برنامه ریزی: 121
پاسخگویی به بافت منطقه: 123
فضاهای ارتباطی 124
سیرکولاسیون 125
پاسخگویی به اقلیم : 126
سلسله مراتب: 129
نتایج حاصل از بررسی: 131
استانداردها و برنامه فیزیکی 133
فضاهای بسته هنرستان های فنی و حرفه ای : 135
رشته ها وکارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای(رشته های سبک) 136
مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی داخل یا کنار مراکز آموزشی 137
تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی 137
میز و نیمکت مدارس: 138
میز وصندلی مدرس: 138
میز و نیمکت دونفره مدارس: 139
صندلی دسته دار : 140
میز تحریر : 141
ابعادصندلیهای میز تحریر: 142
میز نقشه کشی مدارس: 143
تجهیزات میز کامپیوتر 143
تجهیزات کتابخانه ها : 144
ابعاد میز کتابخانه ها 145
قفسه کتاب مدارس 146
ویژگیهای تجهیزات آزمایشگاهی 146
حداقل فواصل و ابعاد تجهیزات (میز وصندلی): 148
چیدمان کلاسهای مقاطع دبیرستان: 150
چیدمان سایر فضاهای قابل استفاده در کلیه مقاطع 152
اطلاعات موجود در زمینه مکانیابی 153
ضمیمه طراحی-« ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی » 156
ضوابط فضاهای آموزشی: 156
عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس 157
روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی 157
4)عوامل بنیادین در طراحی فضای داخلی مدارس : 158
اصول سازماندهی فضائی مدارس : 159
اصول وضوابط طراحی مدارس 159
جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس 162
شیوه های اصلی ساماندهی شکلی توده ساختمان : 163
فصل ششم: 164
بررسی وتحلیل بستر و محیط پروژه 164
مختصری درباره رویان 165
موقعیت سایت در وضع موجود : 166
کاربری های حواشی سایت و امکان گسترش: 167
دسترسی های موجود سایت و موقعیت ورودی ها : 167
احکام: 168
توپو گرافی ،خط زمین و خط افق : 168
دید از داخل به خارج 169
دید از خارج به داخل: 171
احکام : 171
اقلیم 171
احکام 172
نور : 173
آلودگی صوتی : 174
تقسیم سایت به دو بخش آرام و شلوغ 175
فصل هفتم : 177
تجزیه وتحلیل طرح نهایی 177
آرایش عرصه ها: 180
فصل هفتم: برنامه فیزیک طرح 183
برنامه فیزیکی 189
بام سبز 192
فصل هشتم: مبانی طراحی معماری پروژه 193
1- مبانی نظری خاص طرح: 193
سرانجام 195
منابع: 196

مطالعات هنرستان معماری


پروژه هنرستان معماری


رساله هنرستان معماری


برنامه فیزیکی هنرستان معماری


ضوابط هنرستان معماری


استاندارد هنرستان معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت سفارش ...

مسجد دانشگاه مطالعات اسلامی قطر - مرجع دانلود معماری

مسجد دانشگاه مطالعات اسلامی قطر - ایده های نوین در طراحی مسجد - طراحی مسجد نوین - پروژه های ...

دانلود پروژه مجتمع مسکونی ( پلان ، نما ، برش ، سه بعدی ...

طراحی مجتمع مسکونی از سخت ترین و سنگین ترین قسمت های طراحی طرح های دانشجویی معماری است که ...

کتاب‌های مهندسی معماری - ketabesabz.com

کتاب سبز مرجع رایگان دانلود کتاب، رمان، دانلود کتاب صوتی و مجله با فورمت pdf و...

پروژه روستا - مطالعات ، طرح هادی و نقشه های کامل روستای ...

کلیه پایان نامه ها و ضوابط و مطالعات کامل مجموعه های زیر موجود می باشد. هتل، بیمارستان ...

کتاب‌های مهندسی معماری - ketabesabz.com

کتاب سبز مرجع رایگان دانلود کتاب، رمان، دانلود کتاب صوتی و مجله با فورمت pdf و...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت سفارش ...

معرفی رشته راهنمای گردشگری شاخه کاردانش | نوجوان شاد

یکی از رشته های جذاب شاخه کاردانش رشته راهنمای گردشگریه. راهنمای گردشگری هر شهر و کشوری ...

فصل امتحان ( اداره سنجش استان زنجان )

فصل امتحان ( اداره سنجش استان زنجان ) - برنامه و نمونه سوالات امتحانی - کتب درسی

مسجد دانشگاه مطالعات اسلامی قطر - مرجع دانلود معماری

مسجد دانشگاه مطالعات اسلامی قطر - ایده های نوین در طراحی مسجد - طراحی مسجد نوین - پروژه های ...

معرفی رشته راهنمای گردشگری شاخه کاردانش | نوجوان شاد

یکی از رشته های جذاب شاخه کاردانش رشته راهنمای گردشگریه. راهنمای گردشگری هر شهر و کشوری ...

مسجد دانشگاه مطالعات اسلامی قطر - مرجع دانلود معماری

مسجد دانشگاه مطالعات اسلامی قطر - ایده های نوین در طراحی مسجد - طراحی مسجد نوین - پروژه های ...

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی هشتم ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا

بهترین تصاویر های زیبای طبیعت برای قاب دیواریHD

دانلود بسته کسب درآمد از بورس

دانلود آثار برجسته دکتر علی شریعتی

بررسی جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی (تغزیرات )

شبیه سازی کنترل برش اره برقی

پاورپوینت درباره آزمايشهای خاک

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cadگیاهان دارویی