دانلود رایگان


مطالعات خانه کودکان بی سرپرست - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحات : 140فرمت فایل ها : docعنوانفصل ۱) طرح مسئله و شناخت موضوع۱-۱- شرح کلی مسئله : ۲۱-۲- علت انتخاب موضوع (توجیه طرح پیشنهادی) : ۲فصل ۲) بی سرپرستی۲-۱- تاریخچه

دانلود رایگان تعداد صفحات : 140فرمت فایل ها : doc
عنوان
فصل ۱) طرح مسئله و شناخت موضوع

۱-۱- شرح کلی مسئله : ۲

۱-۲- علت انتخاب موضوع (توجیه طرح پیشنهادی) : ۲

فصل ۲) بی سرپرستی

۲-۱- تاریخچه بی سرپرستی : ۵

۲-۲- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران. ۵

۲-۲-۱ تاریخچه : ۵

۲-۲-۲ نحوه حمایت : ۷

۲-۳- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان. ۸

۲-۳-۱ تاریخچه : ۸

۲-۳-۲ نحوه حمایت : ۹

۲-۴-گروه های مختلف بی سرپرستان : ۹

۲-۴-۱- کودکان فرزند خوانده : ۹

۲-۴-۲- کودکان تک والدی : ۱۰

۲-۴-۳- کودکان بی خانمان : ۱۰

۲-۴-۴- کودکان بی سرپرست که در شبانه روزیها زندگی می کنند : ۱۱

۲-۵- برخورد جامعه با بی سرپرستی : ۱۱

۲-۶- برخورد کودکان بی سرپرست با جامعه : ۱۱

۲- ۷- ویژگی های فضایی پیشنهادی برای محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست : ۱۲

۲-۸- چگونگی برنامه ریزی در محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست… ۱۲

۲- ۸-۱- آموزش: ۱۲

۲-۸-۲- ارائه خدمات مشاوره روان شناسی : ۱۳

۲-۸-۳- مشارکت : ۱۳

۲-۸-۴- بهره گیری از ظرفیت های بچه ها : ۱۴

۲-۸-۵- هم آهنگی.. ۱۴

۲-۹- آخرین دستاوردها در راستای واحدهای اقامتی و مراقبتی.. ۱۴

۲-۹-۱- موسسه زدایی : ۱۴

۲-۹-۲- حل شدن در جامعه و رفع مشکل استیگما : ۱۵

۲-۹-۳- استفاده از مدل شبه خانواده: ۱۶

۲-۹-۴- تبدیل موسسه به خانه. ۱۷

۲-۹-۵- یکپارچه سازی (integration) 17

2-10- نگرش قرآن و احادیث و منابع اسلامی نسبت به بی سرپرستی ( یتیم ) ۱۷

فصل ۳ )

۳-۱- مشکلات اجتماعی بچه های شبانه روزی و پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکلات… ۱۹

۳-۱-۱- گریز از زندگی اجتماعی.. ۲۰

۳-۱-۲- وابستگی.. ۲۰

۳-۱-۳- عدم اعتماد به نفس…. ۲۲

۳-۱-۴- بی رنگ بودن محبت… ۲۲

۳-۱-۵- ترس و اضطراب… ۲۳

۳-۱-۷- تنوع طلبی.. ۲۳

۳-۱-۸- عصیانگری و سرکشی.. ۲۳

۳-۱-۸- عدم احساس مالکیت… ۲۴

۳-۱-۹- عدم رشد اجتماعی.. ۲۵

۳- ۱- ۱۰- روابط نامعقول. ۲۵

۳-۱-۱۱- فرار. ۲۶

۳-۲- مقایسه ساختار مرکز شبانه روزی با خانواده ۲۶

۳-۳- انگیزه های سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی : ۲۷

۳-۳-۱ عوامل طبیعی.. ۲۷

۳-۳-۲ عوامل غیرطبیعی.. ۲۸

فصل ۴ )

۴-۱- معماری کودکان. ۳۰

۴-۲- کودک و فضا در سنین مختلف دوران کودکی و نوجوانی.. ۳۰

۴-۳- تاثیر شخصیت کودک بر رابطه او با فضا ۳۱

۴-۴- ارتباط قوی تر با معماری بوسیله حواس رشد یافته تر. ۳۱

۴-۵- ویژگی های یک فضای کودکانه. ۳۲

۴-۶- کودک و فضای ساخته شده ۳۵

۴-۸- جمع بندی.. ۳۷

فصل ۵ )

۵-۱-کودک و شهرنشینی: ۴۰

۵-۲- بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع از دیدگاه الکساندر: ۴۰

۵-۲-۱- الگوی ۵۷(کودک در شهر (child urban)) 40

5-2-2- الگوی ۸۶ (خانه کودک) : ۴۰

۵-۲-۳- الگوی ۱۳۷(محوطه کودک children’s realm ) : 41

5-2-4- الگوی ۶۱ (مسیرهای کوچک عمومی) ۴۱

۵-۳- جمع بندی: ۴۱

فصل ۶ )

۶-۱- بررسی فضاهای طراحی شده برای کودکان بی سرپرست در جهان. ۴۳

۶-۱-۱- دهکده بچه های SOS : 44

6-1-2- آمریکا ۴۵

۶-۱-۳- اردن (Age khan award for architect) 46

6-1-6- مکزیک : ۴۹

۶-۱-۷- تونس (TUNISIA) 51

6-1-8- برکینا فاسو(Burkina Faso) 53

6-1-11 پرورشگاه امید دختران و پسران. ۵۳

۶-۱-۱۲- جمع بندی : ۵۴

۶-۲-۲- مرکز شهید قدوسی– تهران. ۵۵

۶-۲-۳- مرکز حمایتی کودکان و نوجوانان – تهران. ۵۵

۶-۲-۴- مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه –کرج.. ۵۶

۶-۲-۵- مجتمع خدماتی حمایتی شهید ذوالفقاری – تهران. ۶۴

۶-۲-۶- مهدی آباد ایران – تهران. ۶۴

۶-۲-۷- مجتمع خدماتی حمایتی هاجر یک – تهران. ۶۴

۶-۲-۸ – کانون فرهنگی آموزش و پرورش کودکان موقوفه مصلایی – شیراز. ۶۴

۶-۲-۹- شیرخوارگاه حلیمه – قزوین.. ۶۵

۶-۲-۱۰- خیریه مهدی نمازی در شیراز. ۶۵

۶-۲-۱۱- جمع بندی بررسی نمونه های موجود در ایران. ۶۷

فصل ۷)

۷-۱- استانداردهای فضای فیزیکی هر یک از خانه ها ۷۰

۷-۱-۱- شیرخوارگاه (خانه نوزادان،نونهالان و نوباوگان) ۷۰

۷-۲- استانداردها و ضوابط طراحی فضای باز و محوطه. ۷۵

۷-۲-۲- طراحی زمین بازی.. ۷۶

۷-۲-۳- وسایل بازی.. ۷۷

۷-۲-۴- توصیه ها ۷۸

فصل ۸)

۸-۱- برنامه ریزی فیزیکی طرح.. ۸۰

۷-۳-۱- عرصه سکونتگاهی.. ۸۰

۸-۳-۲- بخش خدماتی.. ۸۵

۸-۳-۳- عرصه اداری.. ۸۶

۸-۳-۴- عرصه آموزشی.. ۸۷

۸-۳-۵- عرصه پژوهشی.. ۸۹

۸-۳-۷- عرصه تجاری.. ۹۴

۸-۳-۸- فضا های مشترک… ۹۵

۸-۱- طرح ایده: ۹۸

۹-بررسی استانداردهای فضایی.. ۱۰۶

۹-۱-شرایط عمومی خانه های کودکان (واحدهای شبانه روزی) ۱۰۶

۹-۱-۱- ساختار فیزیکی : ۱۰۷

۹-۱-۲- بهداشت جسمی و روانی.. ۱۰۷

۹-۱-۳- نیروی انسانی.. ۱۰۸

۹-۲-۴- خانه مستقل فرزندان : ۱۱۱

پیوست )

پیوست یکم : ۱۱۲

۱۰-تعاریف و مفاهیم. ۱۱۲

۱۰-۱- پیمان نامه حقوق کودک… ۱۱۲

۱۰-۲- تعاریف (اصطلاحات) ۱۱۳

۱۰-۳- مطالعه و ارزیابی شیوه های سرپرستی کودکان. ۱۱۵

۱۰-۳-۱- پرورشگاه (orphanage): 115

10-3-2- مهد کودک (kinder Garden) : 115

10-3-3- کانون اصلاح و تربیت (The Education and Reform Center): 115

10-3-4- خانه شبانه روزی، شبه خانواده (Bourding Home) 115

10-3-5- شیرخوارگاه ۱۱۵

۱۰-۳-۶- خانه نوباوگان. ۱۱۶

۱۰-۳-۷- شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی.. ۱۱۶

۱۰-۳-۸- خانه فرزندان. ۱۱۶

۱۰-۳-۹- شبانه روزی مستقل.. ۱۱۶

پیوست دوم : ۱۱۷

۱۱-ویژگی های روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی.. ۱۱۷

۱۱-۱- خصوصیات روانی و فیزیکی کودک… ۱۱۷

۱۱-۱- ۱- اهمیت دوران کودکی: ۱۱۷

۱۱-۱-۲- رشد کودک… ۱۱۷

۱۱-۲- مراحل رشد جسمی و روحی کودک… ۱۱۸

۱۱-۲-۱- دوره شیرخواری (۲-۰ سالگی) ۱۱۸

۱۱-۲-۲- دوره نونهالی (۶-۲ سالگی) : ۱۱۹

پیوست سوم : ۱۳۰

۱۲-جداول آماری.. ۱۳۰

۱۲-۱- جداول آماری : ۱۳۰

فهرست منابع و ماخذ : ۱۳۴

مطالعات خانه کودکان بی سرپرست


رساله خانه کودکان بی سرپرست


برنامه فیزیکی خانه کودکان بی سرپرست


ضوابط طراحی خانه کودکان بی سرپرست


استاندارد طراحی خانه کودکان بی سرپرست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سلامت نیوز - salamatnews

ریحانه جولایی- روز چهارشنبه 13 تیرماه نشستی به همت «انجمن یاری کودکان در معرض خطر» و با حضور ...

تظاهرات ۱۵ خرداد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تظاهرات ۱۵ خرداد مجموعه وقایعی است که در خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی به دنبال بازداشت روح‌الله ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

رساله مجتمع کودکان بی سرپرست,مطالعات ... رساله طراحی مرکز بازپروری معتادان -مطالعات خانه ...

اختلال شخصیت مرزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بی‌ثباتی در حالت عاطفی به صورت واکنش‌پذیری آشکار خلق (مثل ملال، تحریک‌پذیری، یا اضطراب ...

بررسی مدیریت بهداشت محیط بعدازوقوع زلزله بم - سایت بهداشت ...

بررسی مدیریت بهداشت محیط بعدازوقوع زلزله بم - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب ...

تاریخچه باشگاه تراکتورسازی تبریز (قسمت اول)

یک فرد بسیار باهوش سریع‌تر مهارت شطرنج را پیدا می‌کند‎ مطالعات اخیر در دانشگاه میشیگان ...

رساله خانه کودکان بی سرپرست مطالعات خانه کودکان بی سرپرست ...

رساله خانه کودکان بی سرپرست کودکان بی سرپرست مطالعات کودکان بی سرپرست پایان نامه مطالعات ...

مطالعات خانه کودکان بی سرپرست - اِشِل | پروژه معماری ...

مطالعات و رساله خانه کودکان بی سرپرست عنوان فصل ۱) طرح مسئله و شناخت موضوع ۱-۱- شرح کلی مسئله ...

www etu isfedu ir - گروه های آموزشی استان اصفهان - مجله ایرانی

برگرد پیش تعطیلات خوش بگذره دانلود اهنگ معین زد دانلود آهنگ معین زد برگرد پیش تعطیلات خوش ...

آخرین اخبار بهداشت و سلامت| بهداشت نیوز

سال های اخیر با ورود بی رویه انواع لاک ناخن در طرح ها و رنگ های جذاب در بازار، اگر چه استفاده ...

آخرین اخبار بهداشت و سلامت| بهداشت نیوز

سال های اخیر با ورود بی رویه انواع لاک ناخن در طرح ها و رنگ های جذاب در بازار، اگر چه استفاده ...

تظاهرات ۱۵ خرداد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تظاهرات ۱۵ خرداد مجموعه وقایعی است که در خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی به دنبال بازداشت روح‌الله ...

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

خانه; اخبار; ورزش ... مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی ... ۳-۳ حمایت از کودکان بی سرپرست از ...

جزئیات بازخوانی جعبه سیاه ای.تی.آر ۷۲/ دلیل سقوط مشخص نیست

جست و جوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی از سرگرفته شدمسئول گروه امداد و نجات کوهستان جمعیت ...

www etu isfedu ir - گروه های آموزشی استان اصفهان - مجله ایرانی

برگرد پیش تعطیلات خوش بگذره دانلود اهنگ معین زد دانلود آهنگ معین زد برگرد پیش تعطیلات خوش ...

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

رساله مجتمع کودکان بی سرپرست,مطالعات ... رساله طراحی مرکز بازپروری معتادان -مطالعات خانه ...

رساله اقامتگاه کودکان بی سرپرست | مطالعات اقامتگاه کودکان ...

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست, دانلود رساله اقامتگاه کودکان بی سرپرست, دانلود مطالعات ...

edu uk ac ir - edu.uk.ac.ir at Website Informer. سيستم ...

وای دل محسن چاوشی اهنگ ای دل خودم آهنگ آی دل خودم اهنگ بیست هزار ارزو آهنگ بیست هزار آرزو ...

جزئیات بازخوانی جعبه سیاه ای.تی.آر ۷۲/ دلیل سقوط مشخص نیست

جست و جوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی از سرگرفته شدمسئول گروه امداد و نجات کوهستان جمعیت ...

رساله خانه کودکان بی سرپرست مطالعات خانه کودکان بی سرپرست ...

رساله خانه کودکان بی سرپرست کودکان بی سرپرست مطالعات کودکان بی سرپرست پایان نامه مطالعات ...

iqna.ir | خبرگزاری بین المللی قرآن

نخستین و بزرگترین خبرگزاری تخصصی قرآن‌کریم در جهان اسلام با عنوان خبرگزاری قرآنی ایران که ...

چگونه آنچه داریم را حفظ کنیم

مجموعه ای از بهترین پروژه های نمایش لوگو در افترافکت

سوالات كنكور مقطع دكتري سالهاي 95 و 96 رشته مهندسي پليمر_ پلي به همراه پاسخنامه

سيستم هاي مديريت محتوي (cms)

صفر تا صد برق سانتافه

مقدمات پروتکل PSBبنر لایه باز نیمه شعبانکتاب میخانه ی بی خواب